Augmented Reality och hållbarhet

Augmented Reality innebär per definition att fysiska objekt ersätts med digitala sådana, eller att digital information som kan vara till hjälp tillförs till vårt synfält. Detta innebär att teknologin enkelt kan minska resursåtgång. AR kan exempelvis innebära att en fysisk prototyp ersätts med ett hologram, och resurser som ett företag använder för att ta fram ett fysiskt objekt kan besparas. Bolag har också kunnat direkt påvisa effektiviseringar av olika processer med hjälp av AR, som också innebär ett direkt besparande av resurser. Även organisationers resande, och därmed utsläpp av koldioxid, är något som kraftigt skulle kunna reduceras med hjälp av AR. Ett bolag behöver ej flyga experter till olika destinationer i världen, experten kan istället med hjälp av AR ge instruktioner och hjälp från sin egen destination. T.o.m. så avancerade saker som långa medicinska operationer har genomförts med en kirurg i ett annat land som assisterar med hjälp av att dela digital information och instruktioner i de andra medarbetarnas synfält.   

Augmented Reality Fund A är ansluten till SWESIF

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltning av Fonden

Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)

Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.)

Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.) 

Fonden väljer in

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Klusterbomber, personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol

Tobak

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Uran

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.